Cants de Zazèn

El Zen és força auster en la seva pràctica, ja que l’essència de la seva raó és la pràctica de zazèn, la meditació asseguda zen. Tot i així, hi ha alguns ritus que acompanyen la pràctica meditativa, i un d’aquests és el cant de sutres. A Occident, aquest cant es produeix bàsicament a la fi de zazèn i en certes cerimònies, com pot ser, per exemple, en una ordenació. A Orient, les sessions de cant poden ser molt més extenses i amb un repertori més ample que el que aquí es dona.

A la web de Cants Budistes (https://cantosbudistas.blogspot.com/p/sutras-de-la-escuela-soto-zen.html) podeu veure els principals textos de l’Escola Soto Zen que integren el manual Sōtōshū Nikka Gongyō Seiten.

Tot seguit, teniu els més usuals que es canten als dojos d’Europa a la fi de zazèn.

Takkesa ge 搭袈裟偈
Versos del Kesa

DAI SAI GEDAP-PUKU
MUSŌ FUKU DEN E
HI BU NYORAI KYO
KO DO SHOSHU JO

***

Maka Hannya Haramita Shingyō
摩訶般若波羅蜜多心経
Sutra del Cord de la Perfecció de la Gran Saviesa

●●●▲ MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYŌ ●

KAN JI ZAI BO SA
GYO JIN HAN-NYA HARAMITA JI
SHO KEN ● GO ON KAI KU
DO I-SSAI KU YAKU
SHA RI SHI
SHIKI FU I KU
KU FU I SHIKI
SHIKI SOKU ZE KU
KU SOKU ZE SHIKI
JU SO GYO SHIKI
YAKU BU NYO ZE
SHA RI SHI
ZE SHO HO KU SO
FU SHO FU METSU
FU KU FU JO
FU ZO FU GEN
ZE KO KU CHU
MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI
MU GEN NI BI ZES-SHIN NI
MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO
MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI
MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN
NAI SHI MU RO SHI
YAKU MU RO SHI JIN
MU KU SHU METSU DO
MU CHI YAKU MU TOKU

MU SHO TOK-KO
BO DAI SAT-TA
E HAN-NYA HA RA MI TA ● KO
SHIN MU KEI GE
MU KEI GE KO
MU U KU FU
ON RI IS-SAI TEN DO MU SO
KU GYO NE HAN
SAN ZE SHO BUTSU
E HAN-NYA HA RA MI TA ● KO
TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
KO CHI HAN-NYA HA RA MI TA
ZE DAI JIN SHU
ZE DAI MYO SHU
ZEMU JO SHU
ZE MU TO DO SHU
NO JO IS-SAI KU
SHIN JITSU FU KO
KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU
SOKU SETSU SHU WATSU
GYA TEI GYA TEI
● HA RA GYA TEI
HARA SO GYA TEI
● BO JI SOWA KA

HAN-NYA SHIN GYO

***

Shigu seigan mon 四弘誓願文
Els Quatre Grans Vots

SHUJŌ MUHEN SEI GAN DO ●
BON-NO MUJIN SEI GAN DAN ●
HO MON MURYŌ SEI GAN GAKU ●
BUTSU DO MUJŌ SEI GAN JO 

***


E 回向
Transferència de mèrit per a la realització de tots els éssers [pels cants del matí]

AOGI KOI NE GA WA KU WA
SAMBO FUSHITE SHOKAN WO TARE TAMAE.
JORAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO WO
FUJUTSU, ATSUMURU TOKORO NO KUDOKU WA ▲
DAI HON KYO SHU, HONSHI SHAKYA MUNI BUTSU,
SHIN TAN SHOSO BODAI DARUMA DAIOSHO,
SHUSSO EIHEI DOGEN DAIOSHO,
KEIZAN JOKIN DAIOSHO,
KAKU KAKU REKIDAI NO DAIOSHO,
NARABINI SHOMON KODO DAIOSHO,
MOKUDO TAISEN DAIOSHO,
NO TAME KAMIJI ON NI MUKUI ● HONJITSU NALANDANO
NI SANZEN SEISHU ICHIDO NO KOFUKU WO
KINEN SEN KOTO WO.

***

Fuekō 普回向
Transferència Universal de Mèrit [pels cants de la tarda]

NEGAWA KU WA
KO NO KU DOKU WO MOTTE,
A MANE KU ISSAI NI OYOBOSHI,
WARE RA TO SHU JŌ TO MINA TOMO NI
BUTSU DŌ WO JŌ ZEN KOTO WO.

***

Ji Ho San Shi 十方三世
Sutra dels Budes de les deu direccions i els tres temps

● JI HO SAN SHI I SHI FU
● SHI SON BU SA MO KO SA
● MO KO HO JA HO RO MI

***

CANTS PER A ALTRES OCASIONS


Gojūshichi butsu 五十七仏
Els Cinquanta Set Budes o Oració dels Budes i els Patriarques

AOGI KOI NE GA WA KU WA
SAMBO FUSHITE SHOKAN WO TARE TAMAE.
JŌRAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYŌ WO
FUJUTSU, ATSUMURU TOKORO NO KUDOKU WA ▲

BIBASHI BUTSU DAIOSHŌ
SHIKI BUTSU DAIOSHŌ
BISHAFU BUTSU DAIOSHŌ
KURUSŌN BUTSU DAIOSHŌ
KUNAGŌNMUNI BUTSU DAIOSHŌ
KASHŌ BUTSU DAIOSHŌ
SHAKAMUNI BUTSU DAIOSHŌ
MAKAKASHŌ DAIOSHŌ
ANANDA DAIOSHŌ
SHŌNAWASHU DAIOSHŌ
UBAKIKUTA DAIOSHŌ
DAITAKA DAIOSHŌ
MISHAKA DAIOSHŌ
BASHUMITTA DAIOSHŌ
BUTSUDANANDAI DAIOSHŌ
FUDAMITTA DAIOSHŌ
BARISHIBA DAIOSHŌ
FUNAYASHA DAIOSHŌ
ANABOTEI DAIOSHŌ
KABIMORA DAIOSHŌ
NAGYAHARAJUNA DAIOSHŌ
KANADAIBA DAIOSHŌ
RAGORATA DAIOSHŌ
SŌGYANANDAI DAIOSHŌ
KAYASHATA DAIOSHŌ
KUMORATA DAIOSHŌ
SHAYATA DAIOSHŌ
BASHUBANZU DAIOSHŌ
MANURA DAIOSHŌ
KAKUROKUNA DAIOSHŌ
SHISHIBODAI DAIOSHŌ
BASHASHITA DAIOSHŌ
FUNYOMITTA DAIOSHŌ
HANNYATARA DAIOSHŌ
BODAIDARUMA DAIOSHŌ
TAISO EKA DAIOSHŌ
KANCHI SŌSAN DAIOSHŌ
DAII DŌSHIN DAIOSHŌ
DAIMAN KONIN DAIOSHŌ
DAIKAN ENŌ DAIOSHŌ
SEIGEN GYŌSHI DAIOSHŌ
SEKITŌ KISEN DAIOSHŌ
YAKUSAN IGEN DAIOSHŌ
UNGAN DONJŌ DAIOSHŌ
TŌZAN RYŌKAI DAIOSHŌ
UNGO DŌYŌ DAIOSHŌ
DŌAN DŌHI DAIOSHŌ
DŌAN KANSHI DAIOSHŌ
RYŌZAN ENKAN DAIOSHŌ
TAIYŌ KYOGEN DAIOSHŌ
TŌSHI GISEI DAIOSHŌ
FUYŌ DŌKAI DAIOSHŌ
TANKA SHIJUN DAIOSHŌ
CHŌRO SEIRYO DAIOSHŌ
TENDŌ SŌKAKU DAIOSHŌ
SETCHŌ CHIKAN DAIOSHŌ
TENDŌ NYOJŌ DAIOSHŌ
EIHEI DŌGEN DAIOSHŌ
KOUN EJŌ DAIOSHŌ
TETTSŪ GIKAI DAIOSHŌ
KEIZAN ● JŌKIN ● DAIOSHŌ

SANGOKU DENTO REKIDAAI SOSHI
NARABINI SOMON KODO DAIOSHO
MOKUDO TAISEN DAIOSHO

NO TAME ON NI MU KŪ I ●
HONJITSU NALANDANO SĀNZĒN SĒISHŪ
ICHIDŌ NO KOFUKU WO KINĒN SĒN KOTO WO

***

Gyōhatsu nenju 行鉢念誦
Versos del Menjar

Montsui no ge 聞槌之偈
Versos en Sentir el Senyal de Menjar

■■ BUS-SHŌ KABIRA ■
JŌ DO MAKADA ■
SEP-PŌ HARANA ■
NYUMETSU KUCHIRA ■

Tenpatsu no ge 展鉢之偈
Versos per a descobrir els Bols

NYORAI O RYŌKI ■
GAKON TOKU FUTEN ■
GANGU IS-SAI SHÛ ■
TŌ SAN RIN KU JA KU ■

Jūbutsumyō 十仏名
Els deu noms dels Budes

Nyan nisan po,
ansu inshi,
nyan pin son shu nyan

■■ SHIN JIN PASHIN BIRŪ SHA NO FU ■
EN MON HO SHIN RUSHĀ NO FU ■
SEN PAI KASHIN SHIKYĀ MU NI FU ■
TO RAI ASAN MIRŪ SON FU ■
JI HO SAN SHI ISHĪ SHI FU ■
DAI JIN MYO HARIN GA KIN ■
DAI SHIN BUN JUSU RI BU SA ■
DAI JIN FUEN BU SA ■
DAIHI KAN SHIIN BU SA ■
SHI SON BU SA MO KO SA ■
MO KO HO JA HO RO MI ■

Sejiki ge 施食偈
Versos per a l’Oferiment del Menjar

[recitat a l’esmorzar]
Shu yu jiri
nyoi an jin
kohō buhen
kyu kin jo ra.

[recitat al dinar]

Sante rumi
shifu gisun
hakai ujin
fuzun kyun nyo

[Quan els versos precedents han estat cantats, se serveix el menjar]

[Abans de menjar, es canten els següents versos]

Gokan no ge 五観之偈
Versos de les Cinc Contemplacions

[A hakari, posar les mans en zazén]

HITOTSU NI WA, KŌ NO TASHŌ WO HAKARI, KANO RAISHO WO HAKARU ■
FUTATSU NI WA, ONORE GA TOKUGYŌ NO ZENKETSU WO HAKATTE, KU NI ŌZU ■
MITSU NI WA, SHIN WO FUSEGI, TOGA WO HANARURU KOTO WA TONTŌ WO SHŪ TO SU ■
YOTSU NI WA, MASA NI RYŌYAKU WO KOTO TO SURU WA GYŌKO WO RYŌZEN GA TAME NARI ■
ITSUTSU NI WA, JŌDŌ NO TAME NO YUE NI, IMA KONO JIKI WO UKU ■■

Saba ge 生飯偈
Versos d’Aliment per als esperits

Jiten kijinshu
gokin suji kyu
suji hen jihō
ishi kijin kyu.

Keihatsu no ge 擎鉢之偈
Versos d’Aixecar el Bol

■■ JO BUN SAN BO
CHU BUN SHION ■
GEKYŪ ROKU DO ■
KAI DO KUYŌ ■
IK-KU IDAN IS-SAI AKU ■
NIKU ISHU IS-SAI ZEN ■
SANKU IDO SHOSHU JO ■
KAIGU JO BUTSU DO ■

[Nota: quan els versos precedents han estat cantats, es comença a menjar. Quan s’acaba, mentre es netegen els bols, es canten els següents versos]

Sessui no ge 折水之偈
Versos per a l’Aigua d’Esbandir

■■ GASHI SEN PAS-SUI ■
NYO TEN KAN ROMI ■
SEYO KIJINSHU ■
SHITSU RYO TOKU BO MAN ■
ON MAKURA SAI SOWAKA ■

Sho sekai bon no ge 処世界梵之偈
Versos de Puresa Mentre Romanem en el Món

Shishi kai jiki kun
jiren kafu jashī
shin shin jin cho ihi
kishu rinbu jo son ■■

***

Daihishin darani 大悲心陀羅尼
Dharani de la Gran Ment Compassiva

●●●▲DAIHISHIN DARANI ●

NAMU KARA TAN NO
TORA YA YA
NAMU ORI YA
BORYO KI CHI SHIFU RA YA
FUJI SATO BO YA
MOKO SATO BO YA
MO KO KYA RUNI KYA YA
● EN
SA HARA HA E SHU TAN NO TON SHA
NAMU SHIKI RI TOI MO
ORI YA
BORYO KI CHI
SHIFU RA
RIN TO BO
NA MU NO RA
KIN JI KI RI
MO KO HO DO
SHA MI SA BO
O TO JO SHU BEN
O SHU IN
SA BO SA TO
NO MO BO GYA
MO HA TE CHO
TO JI TO
EN
O BO RYO KI
RU GYA CHI
KYA RA CHI
I KIRI MO KO
FUJI SA TO
SA BO SA BO
MO RA MO RA
MO KI MO KI
RI TO IN KU RYO KU RYO
KE MO TO RYO TO RYO
HO JA YA CHI
MO KO HO JA YA CHI
TO RA TO RA
CHIRI NI
SHIFU RA YA
SHA RO SHA RO
MO MO HA MO RA
HO CHI RI
I KI I KI
SHI NO SHI NO
ORA SAN FURA SHA RI
HA ZA HA ZAN
FURA SHA YA
KU RYO KU RYO
MO RA KU RYO KU RYO
KI RI SHA RO SHA RO
SHI RI SHI RI
SU RYO SU RYO
FUJI YA
FUJI YA
FUDO YA FUDO YA
MI CHIRI YA
● NORA KIN JI
CHIRI SHUNI NO
HOYA MONO
SOMO KO
SHIDO YA
SOMO KO
MOKO SHIDO YA
SOMO KO
SHIDO YU KI
SHIFU RA YA
SOMO KO
● NORA KIN JI
SOMO KO
MO RA NO RA SOMO KO
SHIRA SU OMO GYA YA
SO MO KO
SOBO MOKO SHIDO YA
SOMO KO
SHAKI RA OSHI DO YA
SOMO KO
HODO MOGYA SHIDO YA
SOMO KO
NORA KIN JI HA GYARA YA
SOMO KO
MO HORI SHIN GYARA YA SOMO KO
NAMU KARA TAN NO TORA YA YA
● NAMU ORI YA
BORYO KI CHI
SHIFU RA YA
SOMO KO
● SHITE DO MODORA
HODO YA
SO MO KO

TRADUCCIONS


CANT DE SUTRES DE ZAZÉN

Versos del Kesa
Takkesa ge 搭袈裟偈

Que n’és de gran el mantell de l’alliberament!
És com un camp il·limitat de mèrit.
Cenyir-nos-el és l’Ensenyança del Buda,
i amb ell alliberem tots els éssers vivents.

***

Sutra del Cor de la Perfecció de la Gran Saviesa
Maka Hannya Haramita Shingyō 摩訶般若波羅蜜多心経

El bodhisattva Avalokiteshvara, amb la profunda pràctica de la Perfecció de la Gran Saviesa, observa amb claredat que els fenòmens de la ment i de les formes són buits i que adonar-se d’això alleuja de tot sofriment.

Oh, Shariputra! Els fenòmens no són diferents del Buit. El buit no és diferent dels fenòmens. Els fenòmens són el buit, el buit són els fenòmens. Les sensacions, les percepcions, les formes i la consciència són també el buit.

Oh, Shariputra! Tots els dharmes estan marcats pel buit. No hi ha naixement ni mort. No hi ha puresa ni impuresa. No hi ha creixement ni disminució. No hi ha formes, ni sensacions, ni formacions de la ment, ni consciències. No hi ha ulls, ni orelles, ni nas, ni llengua, ni cos, ni ment. No hi ha visió, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensament. No hi ha consciència visual, ni consciència auditiva, ni consciència olfactiva, ni consciència gustativa, ni consciència tàctil, ni consciència de la ment. No hi ha ignorància, ni extinció de la ignorància. No hi ha vellesa ni mort, ni extinció de la vellesa i de la mort. No hi ha sofriment, ni causa ni cessació, ni Camí que posi fi al sofriment. No hi ha saviesa ni guany.

Sense res a obtenir, el bodhisattva assoleix la Perfecció de la Gran Saviesa i, per tant, la ment és sense obstacles. I sense obstacles no hi ha por. Així és com s’allibera de les il·lusions i assoleix el Nirvana.

Tots els Budes del passat, del present i del futur depenen de la Perfecció de la Gran Saviesa i és a través d’ella que han assolit el sense igual, complet i perfecte Despertar. Per tant, el mantra de la Perfecció de la Gran Saviesa és el mantra brillant i insuperable que extingeix tot sofriment. Aquesta és la gran veritat, sense error. Així, proclamem el mantra de la Perfecció de la Gran Saviesa, el mantra que diu:

[MANTRA]

Aneu! Aneu!
Aneu junts! Aneu junts més Enllà!
Fins a la gran il·luminació

***


Els Quatre Grans Vots
Shigu seigan mon 四弘誓願文

Per innombrables que siguin els éssers, faig vot de salvar-los a tots
Per nombroses que siguin les il·lusions, faig vot de vèncer-les totes
Per nombroses que siguin les ensenyances del Dharma, faig vot d’adquirir-les totes
Per perfecta que sigui la Via del Buda, faig vot per la seva realització

***

Transferència de mèrit per a la realització de tots els éssers [pels cants del matí]
Ekō 回向

En el nom dels Tres Tresors, el Buda, el Dharma i la Sangha, amb un esperit profund i respectuós, desitjo participar amb atenció a aquesta cerimònia.

Hem recitat el Sutra del Hannya Shingyō i hem pronunciat els mèrits dels noms dels tres grans invisibles. Al gran mestre Bodhidharma, instruït pel nostre molt gran i venerat mestre, el Buda Shakyamuni; al fundador dels fonaments del Zen, Eihei Dōgen, al gran mestre Keizan Jōkin i als mestres de la nostra línia directa, en particular als nostres molt estimats i grans mestres: el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.

I sobretot, amb tots els mèrits d’aquests grans mestres, prego amb totes les meves forces i amb tot el meu esperit alçat davant els meus deixebles i tots els participants purs d’aquest Dojo Nalanda per desitjar-vos bona fortuna.

I per a aquesta realització em prosterno a terra com a lliurament del meu esperit i del meu cos.

***

Transferència Universal de Mèrit [pels cants de la tarda]
Fuekō 普回向

Que aquest mèrit s’estengui per tot arreu i a tothom, i que juntament amb tots els éssers puguem realitzar el Camí del Buda.

***

Tots els Budes de les Deu Direccions i els Tres Temps
Ji Ho San Shi 十方三世

A tots els Budes del passat, del present i del futur de les deu direccions.
A tots els Bodhisattvas i Patriarques.
Al Sutra de la Gran Saviesa, que ensenya anar més enllà

***

Els Cinquanta Set Budes o Oració dels Budes i els Patriarques
Gojūshichi butsu 五十七仏

Supliquem humilment la vostra veritable compassió i il·luminació.
Havent recitat els cants d’Els oposats i la Identitat originals estan en harmonia i El Samadhi del Preciós Mirall, dediquem aquest servei a les successives generacions de budes i patriarques que ens han transmès la flama, a fi que els puguem tornar les seves compassives benediccions:

Gran Mestre Buda Vipashyin
Gran Mestre Buda Shikhin
Gran Mestre Buda Vishvabhu
Gran Mestre Buda Krakucchanda
Gran Mestre Buda Kanakamuni
Gran Mestre Buda Kashyapa
Gran Mestre Buda Shakyamuni
Gran Mestre Mahakashyapa
Gran Mestre Ananda
Gran Mestre Shanavasa
Gran Mestre Upagupta
Gran Mestre Dhritaka
Gran Mestre Miccaka
Gran Mestre Vasumitra
Gran Mestre Buddhanandi
Gran Mestre Buddhamitra
Gran Mestre Parshva
Gran Mestre Punyayashas
Gran Mestre Ashvaghosna
Gran Mestre Kapimala
Gran Mestre Nagarjuna
Gran Mestre Kanadeva
Gran Mestre Rahukata
Gran Mestre Sanghanandi
Gran Mestre Gayashata
Gran Mestre Kumarata
Gran Mestre Jayata
Gran Mestre Vasubandhu
Gran Mestre Manorhita
Grans Mestres Haklenayashas
Gran Mestre Simha Bhikshu
Gran Mestre Basiasita
Gran Mestre Punyamitra
Gran Mestre Prajnatara
Gran Mestre Bodhidharma
Gran Mestre de Dazu Huike
Gran Mestre Jianzhi Sengcan
Gran Mestre Dayi Daoxin
Gran Mestre Daman Hongren
Gran Mestre Dajian Huineng
Gran Mestre Qingyuan Xingsi
Gran Mestre Shitou Xiqian
Gran Mestre Yaoshan Weiyan
Gran Mestre Yunyan Tansheng
Gran Mestre Dongshan Liangjie
Gran Mestre Yunju Daoying
Gran Mestre Tongan Daopi
Gran Mestre Tongan Guanzhi
Gran Mestre Liangshan Yuanguan
Gran Mestre Dayang Jingxuan
Gran Mestre Touzi Yiqing
Gran Mestre Furong Daokai
Gran Mestre Danxia Zichun
Gran Mestre Changlu Qingliao
Gran Mestre Tiantong Zongjue
Gran Mestre Xuedou Zhijian
Gran Mestre Tiantong Rujing
Gran Mestre Eihei Dōgen
Gran Mestre Koun Ejō
Gran Mestre Tettsū Gikai
Gran Mestre  Keizan  Jōkin

I als mestres de la nostra línia directa, en particular als nostres molt estimats i grans mestres: el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.

I sobretot, amb tots els mèrits d’aquests grans mestres, prego amb totes les meves forces i amb tot el meu esperit alçat davant els meus deixebles i tots els participants purs d’aquest Dojo Nalanda per desitjar-vos bona fortuna.

I per a aquesta realització em prosterno a terra com a lliurament del meu esperit i del meu cos.

***

Versos del Menjar
Gyōhatsu nenju 行鉢念誦

Versos en Sentir el Senyal per Menjar
Montsui no ge 聞槌之偈

Buda va néixer a Kapilavastu.
Va despertar a Magadha.
Va ensenyar a Varanasi.
Va entrar al Nirvana a Kushinagara.

Versos per descobrir els Bols
Tenpatsu no ge 展鉢之偈

Ara descobrim els bols del Tathāgata.
Que puguem, juntament amb tots els éssers,
adonar-nos de la vacuïtat de les tres rodes:
donar, rebre i oferir.

Els Deu noms del Buda
Jūbutsumyō 十仏名

Amb els Tres Tresors
verifiquem la nostra comprensió.
Encomanant-nos a la Sangha,
recordem:
el Buda Vairocana Buda, pur Dharmakaya;
el Buda Locana, complet Sambhogakaya;
el Buda Shakyamuni, miríade de Nirmanakaya;
el Buda Maitreya, que naixerà en el futur;
a tots els budes en tot lloc i temps;
el Lotus del Meravellós Dharma, sutra Mahayana.
El bodhisattva Mañjushri, de gran saviesa;
el bodhisattva Samantabhadra, l’incansable;
el bodhisattva Avalokiteshvara, de la gran compassió;
a tots els grans honrats, els bodhisattvas i els mahasattvas;
a la Perfecció de la Gran Saviesa que va més enllà.

Versos per a l’Oferiment del Menjar [a l’esmorzar]
Sejiki ge 施食偈

Aquest menjar del matí amb deu beneficis
ens nodreix en la nostra pràctica.
Les seves recompenses són il·limitades,
satisfent-nos fàcilment i joiosament.

Versos per a l’Oferiment del Menjar [al dinar]
Sejiki ge 施食偈

Les Tres Virtuts i els Sis Sabors d’aquest menjar
s’ofereixen al Buda i a la Sangha.
Que tots els éssers sensibles de l’univers
siguin igualment nodrits.

[Nota: quan els versos precedents han estat cantats, se serveix el menjar. Abans de menjar, es canten els següents versos]

Versos de les Cinc Contemplacions
Gokan no ge 五観之偈

Considerem l’esforç que ha comportat elaborar aquest aliment
i considerem la manera com ha arribat a nosaltres.
Reflexionem sobre la nostra virtut i la nostra pràctica,
i si som dignes d’aquest oferiment.
Considerem la cobdícia com un obstacle a la llibertat de la ment.
Considerem que aquest menjar és com a una medicina per mantenir la vida.
Pel bé de la il·luminació rebem, doncs, ara aquest aliment.

Versos d’Aliment per als esperits [només en el dinar]
Saba ge 生 飯偈

Oh esperits, us fem ara ofrena d’aquest aliment,
per a tots vosaltres en les deu direccions.
Versos d’Aixecar el Bol
Keihatsu no ge 擎鉢之偈

Primer, això és per als Tres Tresors;
després, per als quatre benefactors;
i per últim per als éssers dels Sis Mons.
Per a que tots siguin alimentats per igual.
La primera cullerada és per a tallar el mal.
La segona, per a practicar el bé.
La tercera, per a ajudar a tots els éssers.
Junts seguirem la Via del Buda.

[Nota: quan els versos anteriors s’han cantat, es comença a menjar. En acabat, mentre es renten els bols, es canta el següent]

Versos per a l’Aigua d’Esbandir
Sessui no ge 折水之偈

L’aigua amb que rentem els nostres bols
sap a ambrosia.
La oferim a tots els esperits,
per a que siguin satisfets.
On ma ku ra sai so wa ka.

Versos de Puresa Mentre Romanem en el Món
Sho sekai bon no ge 処世界梵之偈

Romanem en aquest món efímer
com el lotus dins l’aigua fangosa.
Però la ment és pura i va més enllà.
Per tant ens prosternem davant el Buda.

***


Dharani de la Gran Ment Compassiva
Daihishin darani 大悲心陀羅尼

Prenc refugi en els Tres Tresors: Buda, Dharma i Sangha!
Prenc refugi en Avalokiteshvara, el Gran Bodhisattva de la Compassió!
Prenc refugi en qui allunya tot sofriment i temença!
Havent pregat al Bodhisattva Avalokiteshvara, recitem ara aquest gloriós dharani que purifica i satisfà els desitjos de tots els éssers.
Honrem al Gran Bodhisattva que encarna el Trikaya, posseïdor de la saviesa transcendent.
Honrem al Gran Bodhisattva que salva tots els éssers sense que es taqui la seva ment.
Honrem al Gran Bodhisattva de la més gran saviesa i més completa, lliure de tota màcula.
Honrem al Gran Bodhisattva compromès en revelar la puresa fonamental a tots els éssers.
Salvi al Gran Bodhisattva que elimina els tres perniciosos verins: l’avarícia, la ira i la ignorància.
De pressa! De pressa! Vine! Acudeix, aquí!
L’alegria ja sorgeix en nosaltres.
Ajuda’ns a entrar al regne de la Gran Realització.
Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva de la Compassió, guia’ns cap a la nostra salvació espiritual.
Fins consumar la Il·luminació completa!
Així, havent proclamat la llibertat i la compassió de la ment d’Avalokiteshvara,
havent purificat la nostra ment i el nostre cos,
havent esdevingut valents com lleons,
havent-nos identificat amb tots els éssers,
havent assolit la Roda del Dharma i la Flor del Lotus, podrem salvar a tots els éssers que sofreixen.
Que la saviesa de la natura misteriosa d’ Avalokiteshvara perduri eternament.
Prenc refugi en els Tres Tresors: Buda, Dharma i Sangha!
Prenc refugi en Avalokiteshvara, el Gran Bodhisattva de la Compassió!
Que aquest dharani sigui beneficiós. Honrem-lo!